Paide Linnameeskonna eetilise tegevuse põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
 1. Paide Linnameeskonna on selge ja arusaadav missioon: teha Järvamaa elu paremaks läbi jalgpalli. Klubi järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 
2. Paide Linnameeskond väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Ühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 
3. Paide Linnameeskond väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 
4. Paide Linnameeskond peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 
5. Paide Linnameeskond püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 
6. Paide Linnameeskond, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.
 
Kodanikujulgus ja hoolivus
7. Paide Linnameeskond ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Paide Linnameeskond, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 
9. Paide Linnameeskond ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.
 
Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Paide Linnameeskond kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 
11. Paide Linnameeskond lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
 
Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Paide Linnameeskond annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 
13. Paide Linnameeskond peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 
14. Paide Linnameeskond avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
 
Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon Paide Linnameeskonna missiooni, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 
16. Paide Linnameeskond suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 
17. Paide Linnameeskond on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.
 
Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. Paide Linnameeskond on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 
19. Paide Linnameeskond ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.
 
Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. Paide Linnameeskond peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 
21. Paide Linnameeskond austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.
 
Sallivus
22. Paide Linnameeskond tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 
23. Paide Linnameeskond ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.